top of page
talbert_v2_edited_edited.jpg
tubitak_logo.png
Tarihi Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında 
Web-CBS Destekli
Alan Yönetimi Odaklı
Koruma Modelinin Oluşturulması
Anasayfa: Welcome

2020-2023 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından fonlanan 119K33 numaralı "Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği" başlıklı proje, kent-kır ilişkisini günümüze kadar korumuş ve sahip olduğu miras değerleri nedeniyle 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiş olan İznik yerleşimi üzerinden, tarihi kentler için kır-kent sürekliliği bağlamında, Web-CBS destekli, alan yönetimi odaklı bir koruma modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında her alan, yere özgü değerlere vurgu yapan ve yerel araştırmalar alanında geçerliliği teslim edilmiş eleştirel gerçekçi yaklaşım ışığında, yaygın ve yoğun araştırma stratejilerini kullanarak, sayısal ve nitel boyutlarıyla birlikte ele alınmıştır. 

Web-CBS Tabanlı Koruma Modeli

Web-CBS tabanlı koruma modeli ile, yerelin toplumsal ve mekansal oluşumlarını, doğal ve yapay arazi örtü özelliklerini, sosyal, ekonomik ve demografik yapısını, göç örüntülerini, mimari miras ve yapılı çevre özelliklerini, uzun dönemli tarihsel süreçlerin izlerini, yerel fırsat ve tehditleri saptayabilen ve görselleştirebilen, farklı bağlamlara uyarlamaya elverişli bir bilimsel yöntem oluşturulmuştur.

shutterstock_1269610795 copy_edited.jpg
Temel Yaklaşımlar

Bütünleşik Koruma

Bütünleşik koruma yaklaşımı korunması gerekli alanların sahip oldukları tüm yerleşim katmanları, doğal ve kültürel miras değerlerini, alanın sınırlarının ötesine taşan bir çerçevede, çevreleriyle ilişkilerini gözeterek ele alınmaları gerektiğini vurgular.

Alan Yönetimi

Alan yönetimi yaklaşımı, kentlerin çevre ilişkileri üzerinden kavramsallaştırılmasını; bu kavramsallaştırmanın çok boyutlu, yerel koşullara ve tarihe duyarlı bütüncül araştırmalara dayanmasını; koruma kararlarının tüm paydaşların katıldığı yönetişim süreçleriyle belirlenmesini ve yönetim planlarının çok disiplinli ekiplerce hazırlanmasını; veri temelli ve çözümlenebilir kamu politikalarıyla hayata geçirilmesini öngörür. 

Kır-Kent Sürekliliği

Birleşmiş Milletlerin sosyal ve çevresel bağlamda sürdürülebilir yerleşimler yerlerini teşvik etme amacıyla kurulan ajansı UN-Habitat, köyler ve kentleri, süreklilik içindeki insan yerleşmelerinin eşit derecede önemli iki farklı ucu olarak kabul eder (1996). Ancak özellikle son on yıllardaki gelişmeler, kırsal alanların hızla terk edilmesine, kır-kent ilişkisinde kırılmalara neden olmaktadır.  

bottom of page